Ferry เกาะพีพี เหมาลำ
เส้นทางจาก จ.ภูเก็ต 
ขนาดเรือ
ราคา
     เกาะพีพีเล + อ่าวมหยา + เกาะพีพีดอน     
 สำหรับรองรับผู้โดยสารไม่เกิน 200 คน
   190,000.-   
เกาะพีพีเล + อ่าวมหยา + เกาะพีพีดอน
สำหรับรองรับผู้โดยสารไม่เกิน 500 คน
290,000.-
ค่าบริการนี้รวม
: คนขับเรือมีประสบการณ์ชำนาญเส้นทางและลูกเรือ 5 ท่าน
: น้ำดื่ม + น้ำอัดลม + ชา + กาแฟ  บนเรือ
: เสื้อชูชีพ + หน้ากาก Snorkeling
: มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเล
: ประกันอุบัติเหตุ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้โดยสารทางทะเล 
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี และ ค่าขึ้นเกาะพีพี (เฉพาะชาวไทย)
อภินันทนาการ
: ป้ายต้อนรับขนาด 3x1 เมตร
: กิจกรรมสร้างความบันเทิงบนเรือ ชุดเครื่องเสียง+คอมคาราโอเกะ
: ไอศกรีมแท่งโบราณภูเก็ต (บริการในช่วงบ่ายขากลับจากเกาะพีพี)
: ซุ้มเครื่องดื่มเหล้าปั่นคอกเทล
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม 
: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 7%
: ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์-หมู่เกาะพีพี ชาวต่างชาติ ท่านละ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท 
: อาหารกลางวัน แบบ Set Box ชุดละ 100 บาท
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
: ช่วงเวลาให้บริการ ออกจากท่าเรือ 08.30 น. กลับถึงท่าเรือไม่เกิน 16.00 น.
 
หมายเหตุ
: ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุมาจากสภาพอากาศและคลื่นลมแรง
 ซึ่งทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
  
 

 

 

 

​​

แกลเลอรี่ภาพ